Zoek...
Winkelmandje

Algemene Voorwaarden Verkopers Koopkrant.nl

Inhoud

Definities
Algemene Voorwaarden 
Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Bezorgservice
Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Betaaldiensten
Slotbepalingen

Definities

 • Administratie Koopkrant.nl; de boeken en bescheiden van Koopkrant.nl.
 • Bezorgafstand: afstand tussen de Verkoper en de Klant, bepaald door Koopkrant.nl op basis van …………….
 • Bezorger: degene die de bestelling namens Verkoper ophaalt bij Verkoper en/of bezorgt.
 • Bezorging: het afhalen van de Bestelling bij de Verkoper(s) en de bezorging van een (verzamelde) Bestelling aan een Klant door Koopkrant.nl.
 • Bezorgservice: De bezorgservice uitgevoerd door Koopkrant.nl aan Verkopers voor de logistieke diensten met betrekking tot en de bezorging van Bestellingen. Verzamelen wordt hier uitdrukkelijk onder begrepen. 
 • Bestelling: een bestelling die door een Klant bij de Verkoper is gedaan via het Platform.
 • Betaaldiensten: het voor Verkopers in ontvangst nemen van geld van Klanten, het veiligstellen van het geld en het overmaken van dit geld aan een Verkoper, Koopkrant.nl of het terugbetalen aan de Klant.
 • Betaling: de betaling van de overeengekomen Vergoeding voor de Service en eventuele ondersteunende diensten door Verkoper aan Koopkrant.nl.
 • Gelijke-prijsgarantie:  de garantie van de Verkoper dat de prijzen op het Platform gelijk zijn aan de prijzen die voor de producten en diensten van de Verkoper worden berekend op de eigen website inclusief kortingen.
 • Ken uw klant (KYC)-informatie: alle documenten en gegevens die Koopkrant.nl en/of TargetMedia nodig heeft voor de naleving van ken-uw-klant-verplichtingen op grond van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Nederlandse Sanctiewet en de EU-richtlijn over het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme en de toepasselijke Sanctielijst, alle zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
 • Klant: een natuurlijke persoon (ouder dan 18 jaar) of rechtspersoon die een Bestelling doet bij de Verkoper via het Platform.
 • Koopkrant.nl: Koopkrant.nl, handelsnaam van PIMMS van Rooij United Holding B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Huizen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55714072.
 • Merchant: een Verkoper die door TargetMedia als Merchant geaccepteerd is.
 • Orderbevestiging: bevestiging van de acceptatie van de Bestelling door de Verkoper aan Koopkrant.nl, met inbegrip van, indien van toepassing, bericht over de voorbereidingstijd.
 • Koopovereenkomst:  een overeenkomst tussen een Klant en een Verkoper via het Platform voor de bestelling, bezorging en/of het afhalen van producten en/of diensten.
 • Platform:  de website(s), apps, tools en andere apparaten van Koopkrant.nl en aan hem gelieerde ondernemingen en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt. 
 • Service : de diensten en/of andere activiteiten die door Koopkrant.nl aan een Verkoper worden aangeboden in het kader van de exploitatie van het Platform door Koopkrant.nl, met als doel het sluiten van Koopovereenkomsten, waaronder de registratie van een Verkoperwebsite. Koopkrant.nl kan ook ondersteunende diensten aanbieden, zoals Bezorgservice en Betaaldiensten. 
 • Serviceovereenkomst: overeenkomst tussen Verkoper en Koopkrant.nl met betrekking tot de Service. In deze overeenkomst kunnen ook de afspraken over de ondersteunende diensten worden opgenomen.
 • Stichting:  Stichting Derdengelden DigiWallet, een stichting opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan Zwaardklamp 3, 1271 GK Huizen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32171159.
 • TargetMedia:  TargetMedia  B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan Zwaardklamp 3, 1271 GK  Huizen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32061492.
 • Uitbetaling: het uitbetalen door de Stichting van de tegoeden van Verkoper.
 • Verbindingsmethoden:  Methode die door Koopkrant.nl wordt gebruikt om Bestellingen naar het desbetreffende Verkoper te sturen.
 • Vergoeding:  de vergoeding die de Verkoper verschuldigd is aan Koopkrant.nl voor de Service en eventuele ondersteunende diensten.
 • Verkoper:  een bedrijf dat producten en/of diensten verkoopt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Koopovereenkomsten het Platform gebruikt. 
 • Verkoperinformatie: de informatie van de Verkoper met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, ken uw klant informatie, algemene informatie, productaanbod inclusief (wettelijk verplichte) productinformatie, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief btw), bedrijfslogo, grafisch materiaal, domeinnaam, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten, minimale bestelbedragen, bankrekeningnummers voor facturering en betalingen, btw-nummer, openingstijden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, licenties en informatie zoals wettelijk verplicht en andere informatie over de Verkoper.
 • Verkoper portal:  het online portaal voor de Verkoper dat toegankelijk wordt na verstrekking van een gebruikersnaam en wachtwoord door Koopkrant.nl.
 • Verkoperwebsite:  een website met betrekking tot een Verkoper die wordt gemaakt door Koopkrant.nl met een domeinnaam die bepaald wordt door en eigendom is van Koopkrant.nl.
 • Verzamelen: het door Koopkrant.nl verzamelen en samenvoegen van Bestellingen bij diverse Verkopers ten behoeve van een gelijktijdige bezorging bij de Klant.
 • Voorbereidingstijd: of de zelfgekozen bereidingstijd door de Verkoper of de kortere en vaste voorbereidingstijd die eerder is overeengekomen tussen de partijen, waarna de Bestelling gereed zal zijn.
 • Voorwaarden: de laatst gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden Verkopers Koopkrant.nl.


Algemene Voorwaarden 

Partijen

Deze algemene Voorwaarden voor Verkopers zijn van toepassing op de Service en de ondersteunende diensten van Koopkrant.nl. De toepasselijkheid van algemene Voorwaarden van andere partijen, zoals die van de Verkoper, wordt uitgesloten, tenzij in deze algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

De Algemene Voorwaarden Verkopers Koopkrant.nl zijn elektronisch beschikbaar op het Platform en kunnen geprint en opgeslagen worden.

Voor het gebruik van het Platform door een Klant zijn tussen Koopkrant.nl en de Klant aparte algemene Voorwaarden van toepassing.

De Verkoper is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van een Koopovereenkomst. Koopkrant.nl is hierin geen partij.


Levering van de Service

Koopkrant.nl levert de Service aan de Verkoper als gevolg waarvan Koopovereenkomsten worden gesloten. De rol van Koopkrant.nl in het tot stand komen van Koopovereenkomsten is die van tussenpersoon namens de Verkoper. Dit geldt ook voor de bezorgservice. 

Koopkrant.nl publiceert delen van de Verkoperinformatie die van belang zijn voor het bestelproces op het Platform, maar controleert of anderszins beoordeelt de inhoud niet (behalve waar het Ken uw Klantinformatie betreft). Koopkrant.nl behoudt zich het recht voor Verkoperinformatie (of delen ervan) niet te publiceren en informeert de Verkoper in zo'n geval hierover.

Koopkrant.nl kan de Verkoper autoriseren om bepaalde Verkoperinformatie op het Platform zelf te wijzigen.

Koopkrant.nl publiceert in de Verkoperportaal de voor de Verkoper relevante informatie, zoals de verwerkte Bestellingen, de verschuldigde Vergoeding, facturen en online betalingen. 

Koopkrant.nl kan een Verkoperwebsite voor de Verkoper creëren en hosten als onderdeel van het Platform. 

Koopkrant.nl kan de Verkoperinformatie op de Verkoperwebsite publiceren, zonder de inhoud daarvan te controleren. Koopkrant.nl kan op de Verkoperwebsite een link plaatsen naar het Platform om Klanten in staat te stellen Bestellingen te plaatsen.

Behalve de naam en het logo van de Verkoper blijven alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Verkoperwebsite te allen tijde het eigendom van Koopkrant.nl.

Alle Bestellingen die worden gedaan via de Verkoperwebsite worden beschouwd als Bestellingen zoals bedoeld in deze Voorwaarden.

Koopkrant.nl is gerechtigd (onderdelen van) de Service of ondersteunende diensten door derden te laten uitvoeren.


Registratie van de Verkoper

De Verkoper zal zich bij Koopkrant.nl registreren door middel van het indienen van een ingevuld registratieformulier bij Koopkrant.nl met inbegrip van alle documenten en KYC-informatie. Er komt een Serviceovereenkomst voor de levering van Services tot stand wanneer Koopkrant.nl de ontvangst en goedkeuring van de ken-uw-klant-informatie en de Verkoperregistratie bevestigt.

Koopkrant.nl kan een verzoek tot registratie van een Verkoper weigeren om welke reden dan ook. 

Na acceptatie en verwerking van een registratie kent Koopkrant.nl de Verkoper een gebruikersnaam en een wachtwoord toe waarmee toestemming voor toegang tot de Verkoperportaal wordt gegeven.

Verkopergegevens die door Koopkrant.nl zijn verwerkt en die niet de (uiteindelijke) eigenaren betreffen, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot de Verkoper en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Verplichtingen van de Verkoper

De Verkoper:
Machtigt Koopkrant.nl om namens de Verkoper Koopovereenkomsten te sluiten;
Verstrekt de Verkoperinformatie aan Koopkrant.nl;
Is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Verkoperinformatie, die, om twijfel weg te nemen, alle benodigde (voedsel)informatie zoals informatie over allergenen en alle overige benodigde (wettelijk verplichte) informatie bevat;
Verstrekt op eerste verzoek van Koopkrant.nl aanvullende informatie met betrekking tot de Verkoper aan Koopkrant.nl;
Geeft wijzigingen in de Verkoperinformatie veertien (14) dagen voor deze van kracht worden door aan Koopkrant.nl, zodat:
Koopkrant.nl de gewijzigde Verkoperinformatie zoals weergegeven op het Platform kan verwerken; of
de Verkoper zelf bepaalde Verkoperinformatie kan wijzigen als de Verkoper daartoe door Koopkrant.nl is geautoriseerd;
Geeft Koopkrant.nl toestemming om de Verkoperinformatie te gebruiken en te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes, databases, partner platforms of zoekmachines, en verstrekt daartoe aan Koopkrant.nl het recht dezelfde rechten te verstrekken aan derden met betrekking tot de Verkoperinformatie;
Geeft Koopkrant.nl toestemming om aanvullende diensten aan te bieden en daarvoor vergoedingen in rekening te brengen bij de Verkoper, waarbij Koopkrant.nl de Verkoper van tevoren informeert over aangeboden aanvullende diensten;
Informeert Koopkrant.nl onmiddellijk als enige voedselinspectie-autoriteit of enige andere autoriteit een onderzoek uitvoert of een overtreding bij de Verkoper of zijn werknemers constateert van de toepasselijke voedselwetgeving of enige andere wet- of regelgeving;
Past de Gelijke-prijsgarantie toe. Als de Verkoper de Gelijke-prijsgarantie overtreedt, wordt het verschil tussen de prijs als vermeld op het Platform en de prijs die buiten het Platform wordt berekend:
door Koopkrant.nl aan de Verkoper gefactureerd; en
door Koopkrant.nl aan de Klant vergoed door middel van het verstrekken van een voucher. De Verkoper past de prijzen op het Platform aan naar die op zijn eigen website, inclusief kortingen. Koopkrant.nl kan de prijzen op het Platform ook aanpassen naar die op de Verkoperwebsite, inclusief kortingen;
Neemt op het Platform geen links op naar de websites van derden buiten het Platform, plaatst geen advertenties op het Platform en gebruikt geen SEA en/of soortgelijke diensten met merken en/of handelsnamen van Koopkrant.nl zonder uitdrukkelijke toestemming van Koopkrant.nl; 
Behandelt de werknemers en leveranciers van Koopkrant.nl met respect en fatsoen; en
Accepteert de verrekening door Koopkrant.nl van bedragen die zijn ontvangen van de Klanten en die aan de Verkoper verschuldigd zijn met eventuele bedragen die de Verkoper verschuldigd is aan Koopkrant.nl voor de Service en voor de Betaaldiensten, op voorwaarde dat alle bedragen de vervaldatum hebben bereikt;
Registreert maximaal één Verkoper op het Platform per adres; en
Zorgt ervoor bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon tijdens de openingsuren van de Verkoper.


Garanties en vrijwaringen van de Verkoper

De Verkoper:
Garandeert dat het alle toepasselijke wetten en regelgeving naleeft;
Garandeert dat de producten en diensten die aan de Klant worden aangeboden en geleverd geschikt zijn voor consumptie en/of gebruik en voldoen aan de (informatie)eisen van de toepasselijke (voedsel)wet- en regelgeving;
Garandeert dat het Koopkrant.nl onmiddellijk informeert als er veranderingen zijn in de (product)eigenschappen, samenstelling, ingrediënten, toevoegingen en/of gebruiksvoorschriften die allergieën, intoleranties of anderszins problemen zouden kunnen veroorzaken;
Garandeert dat het over alle vereiste vergunningen beschikt voor de uitoefening het bedrijf van de Verkoper en de Koopovereenkomst;
Garandeert dat het niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld;
Garandeert dat de Verkoperinformatie vrijelijk door Koopkrant.nl kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
Vrijwaart Koopkrant.nl van eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder voor redelijke kosten die Koopkrant.nl in verband daarmee moet maken;
Garandeert dat Koopovereenkomsten volgens de Verkoperinformatie (waaronder voedselinformatie) zoals weergegeven op het Platform worden nageleefd; en
Vrijwaart Koopkrant.nl voor claims van Klanten die verband houden met de nakoming van de Koopovereenkomst door de Verkoper, zijn vertegenwoordigers of werknemers.

Totstandkoming, levering en annulering van Koopovereenkomsten

Een Koopovereenkomst komt tot stand als een Klant door middel van het plaatsen van een Bestelling via het Platform een aanbod van de Verkoper heeft geaccepteerd. De Verkoper is exclusief verantwoordelijk voor de naleving en nakoming van elke Koopovereenkomst. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de schuld aan de Verkoper uit hoofde van de Koopovereenkomst. Indien van toepassing is Koopkrant.nl alleen verantwoordelijk voor de Betaaldiensten.

Koopkrant.nl geeft Bestellingen via het Platform zo snel mogelijk door aan de Verkoper. De Verkoper zorgt ervoor, dat deze voor de ontvangst van Bestellingen goed bereikbaar is via een van de Verbindingsmethoden. Koopkrant.nl kan de beschikbare Verbindingsmethoden na voorafgaande melding naar eigen goeddunken wijzigen.

Als een Bestelling om welke reden dan ook niet geleverd kan worden, stelt de Verkoper de Klant zo spoedig mogelijk na ontvangst van een Bestelling op de hoogte en biedt het de Klant zo mogelijk een redelijk alternatief voor de Bestelling aan. 

Koopkrant.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van Bestellingen die door Klanten worden geplaatst. De Verkoper kan elke Bestelling bij de Klant controleren door telefonisch contact met de Klant op te nemen op het bij de Bestelling van de Klant vermelde telefoonnummer.

De Verkoper stelt de Bestelling ter beschikking voor afhalen of Bezorging aan de Klant in overeenstemming met eventuele leveringsvoorwaarden van de Verkoper.

Bestellingen dienen deugdelijk, veilig en hygiënisch verpakt door Verkoper voor afhalen of Bezorging te worden aangeboden.

De Verkoper gebruikt het Platform niet voor de verkoop van producten waarvan de verkoop (al dan niet via internet) als illegaal wordt beschouwd.

Als een Bestelling alcoholische producten of andere producten waarop een wettelijke leeftijdslimiet van toepassing is bevat, is de Bezorger verplicht de Klant te vragen zich te identificeren bij bezorging of afhalen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Als de Klant zich niet voldoende kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdsvereisten, zal de Bezorger namens Verkoper weigeren de betrokken producten aan de Klant te leveren.

Als de Verkoper de Bestelling door een derde bij de Klant laat bezorgen, is de Verkoper verantwoordelijk voor de bezorging en de kosten daarvan. De Verkoper vrijwaart Koopkrant.nl voor claims van derden in verband met de bezorging en de kosten daarvan.

De Verkoper kan de Bestelling annuleren als:
de Klant een Bestelling heeft geplaatst met onjuiste contact- of adresgegevens;
het aanbod niet langer beschikbaar is en de Klant het door de Verkoper aangeboden alternatief voor de Bestelling niet accepteert; of
er sprake is van overmacht bij de Verkoper.

Koopkrant.nl kan de Bestelling annuleren als de Bestelling vals lijkt te zijn of wanneer er een vermoeden van illegale activiteiten is. Verkoper wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Als een Bestelling op grond van artikel 28 wordt geannuleerd, stelt de Verkoper Koopkrant.nl hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Koopkrant.nl is niet aansprakelijk 
voor annuleringen door Klanten of voor eventuele schade die hieruit voortvloeit en
voor Klanten die niet aan hun financiële verplichtingen aan de Verkoper voldoen. 


Vergoeding voor de Service

Als Vergoeding voor de Service betaalt de Verkoper het volgende aan Koopkrant.nl (in alle gevallen zoals vooraf afgesproken):
een provisie voor elke Koopovereenkomst (die ook verschuldigd is in geval van annuleringen van Bestellingen door de Verkoper);
eventuele administratiekosten voor elke Koopovereenkomst (ook na annulering door de Verkoper);
eventuele incassokosten t.a.v. Verkoper;
eventuele vertragingsrente over facturen die niet tijdig betaald worden door Verkoper; 
eventuele overeengekomen commissie voor de Bezorgservice en andere diensten die door Koopkrant.nl geleverd worden; en
eventuele administratieve kosten en andere kosten voor het gebruik van de Service en aanvullende diensten die Koopkrant.nl de Verkoper levert.

Koopkrant.nl kan de Vergoeding eenzijdig aanpassen of extra vergoedingen in rekening brengen aan de Verkoper voor aanvullende diensten. Als Koopkrant.nl eenzijdig de Vergoeding aanpast of extra vergoedingen in rekening brengt, stelt Koopkrant.nl de Verkoper van tevoren op de hoogte van het in rekening te brengen van een Vergoeding of het verlenen van extra diensten die extra vergoedingen met zich mee brengen. 

Koopkrant.nl heeft het recht de provisie voor iedere Koopovereenkomst te verhogen met 5 extra procentpunten als de Verkoper in strijd blijft handelen met deze Voorwaarden nadat het door Koopkrant.nl op de hoogte is gesteld van de inbreuk hierop. De provisieverhoging wordt in rekening gebracht gedurende één maand of zo lang als de inbreuk voortduurt.

De Verkoper doet afstand van enig recht op verrekening.

Koopkrant.nl heeft het recht, echter zonder hiertoe verplicht te zijn, de bedragen die zijn ontvangen van de Klanten en die aan de Verkoper verschuldigd zijn te verrekenen met eventuele bedragen die de Verkoper verschuldigd is aan Koopkrant.nl voor de service en voor de Betaaldiensten, op voorwaarde dat alle bedragen de vervaldatum hebben bereikt. De Partijen komen overeen, dat de bedragen die zijn ontvangen van de Klanten onmiddellijk voor overdracht van Koopkrant.nl naar de Verkoper in aanmerking komen. Verrekening kan naar keuze van Koopkrant.nl wekelijks/maandelijks plaatsvinden.


Looptijd en beëindiging van de Service

Koopkrant.nl verleent de Service voor onbepaalde tijd vanaf de datum van acceptatie van de registratie van de Verkoper door Koopkrant.nl.

De Partijen kunnen de Service schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De Verkoper kan de Service alleen opzeggen als aan alle betalingsverplichtingen ten opzichte van Koopkrant.nl is voldaan. Als de Verkoper een kennisgeving van opzegging indient, bepaalt Koopkrant.nl de datum waarna Bestellingen bij de Verkoper niet langer worden geaccepteerd. De Verkoper komt de Koopovereenkomsten na totdat aan alle betalingsverplichtingen van de Verkoper ten opzichte van Koopkrant.nl is voldaan.

Koopkrant.nl controleert de Sanctielijsten op alle Verkopers en hun (uiteindelijke) eigenaren en voert een duediligenceonderzoek uit. Als een Verkoper en/of zijn eigenaar voorkomt op een van deze lijsten of Koopkrant.nl op basis van het due-diligenceonderzoek van de klant tot de conclusie komt dat de diensten niet kunnen worden verleend, bevriest Koopkrant.nl direct alle betalingen en Services aan de Verkoper.

Koopkrant.nl kan de Service opschorten en betalingen aan de Verkopers (laten) bevriezen als de Verkoper een bepaling in deze Voorwaarden schendt, in strijd met de goede naam en reputatie van het Platform en/of Koopkrant.nl handelt, het due-diligenceonderzoek van de klant niet kan worden afgerond of leidt tot de conclusie dat de Verkoper of zijn eigenaren voorkomen op een of meer Sanctielijsten.

Koopkrant.nl kan de Service onmiddellijk beëindigen als de Verkoper:
De bepalingen van de Voorwaarden schendt;
Onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie of nalaat deze informatie adequaat te updaten; of
(Herhaaldelijk) klachten/negatieve reacties van Klanten krijgt.
Niet of niet langer door TargetMedia als Merchant wordt geaccepteerd.

Aansprakelijkheid van Koopkrant.nl

Iedere aansprakelijkheid van Koopkrant.nl ten opzichte van de Verkoper is uitgesloten in zoverre de wet dat toelaat. De totale aansprakelijkheid van Koopkrant.nl ten opzichte van de Verkoper is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Koopkrant.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering op basis van zo'n verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Koopkrant.nl beperkt tot EUR 10.000,- (tienduizend euro), of in landen waar de euro niet de reguliere munteenheid is, het equivalent hiervan in de betreffende munteenheid.

Klachten van Klanten

De Verkoper is exclusief verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van Klanten over de nakoming van Koopovereenkomsten.  

Klachten van Verkoper

Een Klacht over de dienstverlening van Koopkrant.nl dient Schriftelijk, voorzien van naam, adres en vestigingsplaats van Verkoper en een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend bij Koopkrant.nl ter attentie van de directie.

Privacy van Klanten

In verband met de Koopovereenkomsten worden persoonsgegevens van klanten doorgegeven aan Verkopers. Elke partij is een aparte verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen en/of namens haar worden verwerkt. Dit betekent dat beide partijen onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij (deels) de doeleinden en middelen in het kader van deze Voorwaarden bepalen.

De Verkoper is bekend met het privacybeleid van Koopkrant.nl en handelt in overeenstemming hiermee en met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. 

De Verkoper verstrekt geen persoonsgegevens van Klanten aan derden en communiceert niet met Klanten anders dan voor de uitvoering van Koopovereenkomsten.

De Verkoper informeert Koopkrant.nl onmiddellijk (en zonder onnodig uitstel) schriftelijk over een eventueel datalek persoonsgegevens waarvan het zich bewust wordt met betrekking tot persoonsgegevens van Klanten en houdt Koopkrant.nl op de hoogte met betrekking tot zo'n datalek.


Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Bezorgservice

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden met  betrekking tot de Bezorgservice zijn van toepassing op de relatie tussen Koopkrant.nl en een Verkoper die van de Bezorgservice gebruik maakt. 

Om de Bezorgservice te gebruiken dient een Verkoper een overeenkomst met betrekking tot de bezorgservice aan te gaan met Koopkrant.nl. Koopkrant.nl kan naar eigen goeddunken de deelname van een Verkoper aan de Bezorgservice weigeren. Een overeenkomst over de Bezorgservice wordt pas van kracht na schriftelijke bevestiging hiervan door Koopkrant.nl.

Als de Verkoper verschillende vestigingen heeft, dient elke vestiging afzonderlijk aangemeld te worden bij Koopkrant.nl.


De Bezorgservice

De Bezorging wordt uitgevoerd door Bezorgers die in dienst zijn bij of ingehuurd zijn door Koopkrant.nl of een zakelijke partner van Koopkrant.nl.

Koopkrant.nl stelt de servicetijden vast gedurende welke de Bezorgservice wordt aangeboden. De servicetijden kunnen verschillen per Verkoper en per gebied.

Koopkrant.nl bepaalt de maximale Bezorgafstand. Koopkrant.nl behoudt zich het recht voor de Bezorgafstand te wijzigen. 

Koopkrant.nl kan de Bezorgservices opschorten in geval van overmacht, waaronder weerfenomenen  (bv: bliksem, ijs, overstroming, hevige sneeuwval), verkeer gerelateerde voorvallen (bv: volledige afsluitingen, marathon, grote verkeersopstoppingen) en capaciteitsproblemen.


Voorbereiding van de Bestelling en de Bezorging 

De klant plaatst een Bestelling via het Platform. Koopkrant.nl stuurt de Bestelling door naar het Verkoper via de afgesproken informatietechnologie. De Verkoper accepteert de Bestelling via de Orderbevestiging. Een latere aanpassing van de Voorbereidingstijd door de Verkoper is niet toegestaan.

Koopkrant.nl heeft het recht af te zien van de Bezorging binnen een redelijke periode volgend op de ontvangst van de Orderbevestiging, indien de Bezorging niet op tijd kan worden uitgevoerd wegens capaciteitsproblemen. Verkopers krijgen van geval tot geval de redelijke kosten vergoed.

De Bestelling moet binnen de Voorbereidingstijd door de Verkoper compleet samengesteld en correct en veilig verpakt zijn, zodat deze kan worden opgehaald door een Bezorger.

Koopkrant is gerechtigd diverse Bestellingen van Klanten, al dan niet geplaatst bij diverse Verkopers ten behoeve van de gelijktijdige Bezorging bij de Klant te Verzamelen. Een en ander heeft geen invloed op de rechten en plichten van de Verkoper met betrekking tot de Bestelling(en), tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. 

De Bestelling wordt zo spoedig mogelijk na het ophalen bij de Verkoper door de Bezorger bij de Klant bezorgd. Hierbij wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is voor het Verzamelen van bestellingen. 

Indien een Bestelling alcoholische producten of andere producten waarop een wettelijke leeftijdslimiet van toepassing is, kan Koopkrant.nl de Klant vragen zich te identificeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet op bezorging. Indien de Klant zich niet voldoende kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdsvereisten, zal de Bestelling of de relevante artikelen in de Bestelling niet aan de Klant worden geleverd.

Vertraging en het uitblijven van Bezorging

Indien en voor zover een Bestelling niet kan worden bezorgd of aanzienlijk vertraagd is vanwege een reden die de Verkoper verweten kan worden, heeft Koopkrant.nl het recht te worden gecompenseerd door de Verkoper voor alle redelijke kosten die door Koopkrant.nl zijn gemaakt.

Indien en voor zover een Bestelling is doorgestuurd naar de Verkoper en vervolgens niet kan worden bezorgd of aanzienlijk vertraagd is vanwege een reden die Koopkrant.nl verweten kan worden, zal Koopkrant.nl de Verkoper redelijk compenseren voor de gemaakte kosten.

De Verkoper dient wachttijden voor Bezorgers bij de Verkoper actief te voorkomen. Koopkrant.nl mag kosten voor de vertraging door wachttijden langer dan 10 minuten doorberekenen aan een Verkoper. 

Bezorgkosten

Koopkrant.nl kan bij de Klant (variabele) verzamel- en bezorgkosten in rekening brengen.

Looptijd en beëindiging van de Bezorgservice

Koopkrant.nl garandeert de Bezorgservice voor onbepaalde tijd.

Artikel 38 tot en met 42 van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de Bezorgservice.

 
Algemene Voorwaarden Verkoper met betrekking tot de betaaldiensten

De Betaaldiensten ten behoeve van Verkoper worden namens Koopkrant.nl uitgevoerd door TargetMedia.

Om in aanmerking te komen voor uitbetaling dient de Verkoper succesvol ingeschreven te zijn als Merchant bij TargetMedia. TargetMedia kan besluiten een Verkoper niet als Merchant te  accepteren.

Op de betaaldiensten zijn, naast deze algemene Voorwaarden, de algemene Voorwaarden van TargetMedia van Toepassing. Verkoper accepteert deze uitdrukkelijk. In het geval van tegenstrijdigheid, prevaleren de algemene Voorwaarden van Koopkrant.nl. De toepasselijkheid van andere algemene Voorwaarden met betrekking tot de betaaldiensten, zoals die van de Verkoper, wordt nadrukkelijk verworpen. TargetMedia  B.V .en Koopkrant.nl zijn nooit partijen in een Koopovereenkomst. De Verkoper is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Koopovereenkomsten.

Het registratieproces bij TargetMedia kan geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door Koopkrant.nl ten behoeve van TargetMedia. Verkoper is in dat geval verplicht de instructies van Koopkrant.nl op te volgen alsof deze instructies van TargetMedia zijn.

De Verkoper vrijwaart TargetMedia en de Stichting van claims van Klanten met betrekking tot het gedrag van de Verkoper, zijn vertegenwoordigers of werknemers, of de wijze waarop Koopovereenkomsten worden uitgevoerd.

TargetMedia heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan het Westeinde 1 in (1017 ZN) Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 33003396 (“DNB”) op basis waarvan hij Betaaldiensten mag aanbieden.

TargetMedia is verplicht de gelden die zij ontvangt in haar hoedanigheid van Betaaldienstleverancier veilig te stellen op een lopende rekening die gescheiden is van het vermogen van TargetMedia. Deze lopende rekening wordt aangehouden door de Stichting.

De Stichting kan zich beroepen op alle bepalingen in deze algemene Voorwaarden, alsmede op de algemene Voorwaarden van TargetMedia. Waar nodig is dit Artikel van toepassing als derdenbeding in de zin van Artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de Stichting en TargetMedia aanvaardt dit reeds nu voor alsdan namens de Stichting, mocht de omstandigheid zich ooit voordoen.

TargetMedia zal zorgen voor de afwikkeling van alle betalingsverplichtingen jegens Klanten (voor restituties), de Verkoper, Koopkrant.nl en TargetMedia met betrekking tot de door de Stichting ontvangen gelden van Klanten in verband met Bestellingen. TargetMedia doet dit op basis van de Administratie van Koopkrant.nl.

Bijgestaan en/of vertegenwoordigd door Koopkrant.nl verstrekt TargetMedia inzicht in de saldi en transacties voor de Verkoper en zorgt voor overdracht van een positief saldo door de Stichting aan de Verkoper.

De Verkoper aanvaardt dat bij de berekening van de wederzijdse rechten en plichten tussen Koopkrant.nl en de Verkoper, TargetMedia zich baseert op de Administratie van Koopkrant.nl.

De Verkoper heeft een exclusieve vordering op de Stichting voor uitbetaling van het bedrag dat als de Verkoper toekomend is opgenomen in de Administratie van Koopkrant.nl. Koopkrant.nl heeft op geen enkel moment recht op gelden van de Stichting die op basis van de eigen administratie zijn toegekend aan Verkopers.

De Verkoper gaat ermee akkoord, dat claims van Klanten voor restitutie voorgaan op betalingsverplichtingen aan een Verkoper.

TargetMedia is niet aansprakelijk jegens de Verkoper, tenzij de Verkoper schade heeft geleden die direct toe te rekenen is aan opzet of bewuste roekeloosheid door TargetMedia. De totale aansprakelijkheid van TargetMedia  jegens de Verkoper is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat wordt betaald in de desbetreffende zaak op grond van de aansprakelijkheidsverzekering die TargetMedia heeft afgesloten. Als om welke reden ook geen betaling door de verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van TargetMedia jegens de Verkoper ongeacht de juridische grond (cumulatief) beperkt tot EUR 10.000,- (tienduizend euro) of het equivalent in de lokale valuta.

Door Klanten verschuldigde bedragen dragen alleen bij aan het saldo dat door TargetMedia  verschuldigd is aan de Verkoper in zoverre dat bedrag wordt ontvangen door TargetMedia of de Stichting. TargetMedia is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Klanten hun financiële verplichtingen jegens de Verkoper niet nakomen.

Via e-mail stelt de Verkoper TargetMedia direct en niet later dan dertien (13) maanden na de valutadatum op de hoogte van een niet-toegestane of onjuiste betaling.

De Verkoper doet afstand van elk recht op beroep op opschorting van betalingen of verrekening.

Slotbepalingen

Koopkrant.nl heeft een cookie- en een privacypolicy. Beiden staan gepubliceerd op het Platform en kunnen eenzijdig worden gewijzigd.

Niets in deze Voorwaarden of de hierin voorgenomen regelingen is bedoeld om een of meer van de partijen te beschouwen als
de verwerker van een andere partij; of
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met een andere partij, met betrekking tot persoonsgegevens die door de ene partij worden gedeeld met de andere(n).

Koopkrant.nl kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en publiceert de gewijzigde algemene Voorwaarden op het Platform.

Op de rechtsverhouding tussen Koopkrant.nl en de Verkoper is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank Midden-Nederland worden beslecht.

De Verkoper kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service niet verpanden of overdragen aan Koopkrant.nl tenzij Koopkrant.nl vooraf schriftelijk instemt met zo'n overdracht. Koopkrant.nl kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service en de Betaaldiensten aan derden verpanden of overdragen.

De Verkoper behandelt alle informatie met betrekking tot de Service en alle informatie met betrekking tot de commerciële Voorwaarden daarvan als vertrouwelijk. 

Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden.

Indien deze Voorwaarden in verschillende talen zijn geschreven, prevaleert bij conflict of inconsistentie tussen de versies te allen tijde de Nederlandse versie.