Zoek...
Winkelmandje

Algemene Voorwaarden Klanten Koopkrant.nl

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen Koopkrant.nl en de Klanten. Verkopers verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden Verkopers'.

Definities

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van de Verkoper dat door de Klant via Koopkrant.nl bij de Verkoper kan worden besteld.

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Verkoper worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Verkoper;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij de Verkoper van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Bezorger: degene die de bestelling namens Verkoper ophaalt bij Verkoper en/of bezorgt.

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Klant of Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.

Koopkrant.nl: Koopkrant.nl, handelsnaam van PIMMS van Rooij United Holding B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Huizen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55714072

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Verkoper en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Koopkrant.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Koopkrant.nl worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de relevante Verkoper. Ook de bezorging van de Bestelling kan hieronder vallen.

Standaardformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese standaardformulier voor herroeping. 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Verkoper: een bedrijf dat producten en/of diensten verkoopt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt. 

Verkoopinformatie: de informatie van de Verkoper met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Contact(gegevens) van Koopkrant.nl
Adres: Zwaardklamp 3, 1271 GK Huizen (NH)
KvK: 55714072
BTW-nr: 8518.30.365.B01

Email: paul@koopkrant.nl

Tel: 088 - 444 54 80

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. Koopkrant.nl is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Verkoper van toepassing.

De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de Verkoper aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering op grond van artikel 6 hieronder.

Het Aanbod

Koopkrant.nl publiceert het Aanbod namens de Verkopers op het Platform, overeenkomstig de door de Verkopers aangeleverde verkoopinformatie. Koopkrant.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Verkoopinformatie op het Platform.

Koopkrant.nl geeft alle Verkoopinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

Koopkrant.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Order versturen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform en nadat deze betaald is.

Na ontvangst van de Bestelling, zal Koopkrant.nl de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.

De Overeenkomst kan alleen door de Verkoper worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Koopkrant.nl of de Verkoper te melden.

In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de Verkoper als Koopkrant.nl.

Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Koopkrant.nl is weergegeven.

Bij aflevering van de Bestelling kan de Bezorger vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Bezorger namens de Verkoper de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht

Koopkrant.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. 

Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Koopkrant.nl worden geannuleerd of herroepen. 

Annulering van de Bestelling door de Klant bij de Verkoper is, behoudens het hierna bepaalde met betrekking tot het Herroepingsrecht, slechts mogelijk indien de Verkoper expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.

De Verkoper heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Koopkrant.nl besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

Koopkrant.nl heeft het recht om namens de Verkoper Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Koopkrant.nl een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Koopkrant.nl dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Koopkrant.nl hiervan aangifte doen bij de politie.

Herroepingsrecht van Klanten

Met betrekking tot het Herroepingsrecht van Klanten ten aanzien van Verkopers met betrekking tot via het Platform tot stand gekomen overeenkomsten gelden, aanvullend op de voorwaarden van Verkoper, de artikelen 20 tot en met 42. In het geval van strijdigheid met de voorwaarden van Verkoper, hebben de voorwaarden van Verkoper voorrang. 

Herroeping bij producten

De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Verkoper mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in het vorige artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de Bezorger is, het product heeft ontvangen, of:
als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Verkoper mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Herroeping bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
De Klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Verkoper mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in het vorige artikel  genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de Verkoper de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het standaardformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de artikelen 20 t/m 23 vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de Verkoper de in het vorige artikel bedoelde informatie aan de Klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Klant die informatie heeft ontvangen.

Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige artikel.
 3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het standaardformulier voor herroeping (bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige artikel bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Verkoper. Dit hoeft niet als de Verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Verkoper niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als de Verkoper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Klant de Verkoper een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Verkoper is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 7. De Klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten in een beperkt volume of hoeveelheid indien:
 8. de Verkoper de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het standaardformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
 9. de Klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De Klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de Verkoper heeft nagelaten deze verklaring van de Klant te bevestigen.
 14. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de Verkoper bij herroeping

 1. Als de Verkoper de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Verkoper vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij de Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. De Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
 4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Tenzij door Verkoper uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de navolgende producten en diensten uitgesloten van het herroepingsrecht:
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
de Klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Verkoper geen invloed heeft;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
de Klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om de Verkoper te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of indien aangeboden door betaling aan de Bezorger aan de deur of betaling op de afhaallocatie.

Behoudens het bepaalde in artikel 15 tot en met 18 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

De Verkoper heeft Koopkrant.nl geautoriseerd om namens de Verkoper de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.


Klachtenregeling

Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Verkoper te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de Verkoper en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de Verkoper. Koopkrant.nl kan alleen een bemiddelende rol aannemen. 

Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Koopkrant.nl op het deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres. 

Nadat de klacht door Koopkrant.nl is ontvangen zal Koopkrant.nl zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Koopkrant.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

Klachten zoals omschreven in de artikelen 46 en 47, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Verkoper (artikel 46) of Koopkrant.nl (artikel 47).

Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Koopkrant.nl maakt op haar website(s) gebruik van cookies. Op deze Cookies is de Cookie-Policy van toepassing

Koopkrant.nl verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Privacy-Policy van toepassing.

Slotbepalingen

Koopkrant.nl kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en publiceert de gewijzigde algemene Voorwaarden op het Platform.

Op de rechtsverhouding tussen Koopkrant.nl en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank Midden-Nederland worden beslecht.

Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden.

Indien deze Voorwaarden in verschillende talen zijn geschreven, prevaleert bij conflict of inconsistentie tussen de versies te allen tijde de Nederlandse versie.